ตรวจสอบรายชื่อ

1 การประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

2 ประกวดโตกอาหารเหนือ  เพื่อสุขภาพ
3 การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 ประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

5 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 STEM Showcase
7 การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์