รายการแข่งขัน

ตารางสรุปการประกวด แข่งขัน

วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561
1 การประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ลงทะเบียน เวลา 08.00 – 8.30 น.
ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 (S3) ชั้น 4
2 ประกวดโตกอาหารเหนือ  เพื่อสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือบุคคลทั่วไป ลงทะเบียน เวลา 08.00 น. ณ เวทีกลาง
3 การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ลงทะเบียน เวลา 12.30 น.
ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 (S3) ชั้น 5
4 ประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น >> ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ลงทะเบียน เวลา 13.00 น. ณ เวทีกลาง (C1)
วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561
1 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
ณ ห้อง C3 106 และ C3 107
อาคารเรียนรวม 3 (C3)
2 STEM Showcase ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ หรือบุคคลทั่วไป ลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 (S3) ชั้น 4
วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561
1 การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 (S3) ชั้น 4
2 ประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย >> ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ลงทะเบียน เวลา 08.30 น. ณ เวทีกลาง (C1)