ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประกวด/แข่งขัน

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประกวด/แข่งขัน

มีให้เลือก 3 ช่องทาง (กรุณาเลือกเพียง 1 ช่องทางเท่านั้น)

  1. ลงทะเบียนโดยส่งแบบตอบรับมายัง ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    โทรสาร 0 5391 6384 หรือ E-mail: info@cas.mfu.ac.th
  2. ลงทะเบียนผ่านทาง Application LINE โดยการสแกน QR code
  3. ลงทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://sci2018.mfu.ac.th/

หมายเหตุ

  1. กรุณามาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประกวด/แข่งขัน 30 นาที ณ สถานที่ประกวด/แข่งขัน หากไม่ได้ลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขัน
  2. ครูผู้ควบคุมและผู้เข้าร่วมประกวด/แข่งขันได้รับเกียรติบัตรทุกทีมกรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวด/แข่งขัน ให้ถูกต้อง หากรายชื่อผิด ทางมหาวิทยาลัยจะไม่ทำการแก้ไขเกียรติบัตรให้
  3. หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561
  4. หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าร่วมประกวด/แข่งขัน กรุณาแจ้งทาง มหาวิทยาลัย ภายในวันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อ ณ วันประกวด/แข่งขันได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์: 0 5391 6386, 0 5391 6410