ติดต่อสอบถาม

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์ 0 5391 6386, 0 5391 6410
มือถือ 08 9225 6558
โทรสาร 0 5391 6384
อีเมล info@cas.mfu.ac.th