การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

การแข่งขันประเภททีม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมละ 2-3 คน
รับจำนวนจำกัด ระดับชั้นละ 15 ทีม เท่านั้น
(จำกัดโรงเรียนละ 1 ทีม ต่อระดับชั้น)

รายละเอียดแข่งขัน
วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561
จัดแสดงผลงาน เวลา 09.00-10.00 น.
ประกวดผลงาน เวลา 10.00–16.00 น.
ณ ห้อง S3 415, 417, 419, 422
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 (S3) ชั้น 4
ประกาศผลและรับรางวัล เวลา 16.30 น. ณ เวทีกลาง

กติกาการแข่งขัน

 • ให้ทีมผู้เข้าประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการนำเสนอมาเอง โดยให้เสนอผลงานอยู่ในพื้นที่การจัดแสดง (บอร์ดแบบวางสำเร็จ ทำจากวัสดุ 3 แผ่น ประกอบด้วย แผ่นกลางขนาด 100 x 120 ซม. แผ่นข้าง 2 แผ่น ขนาด 100 x 60 ซม.)
 • ทีมผู้เข้าประกวดนำเสนอโครงงานพร้อมตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ ในเวลา 15 นาที

รางวัลในการแข่งขันต่อระดับชั้น

 • ชนะเลิศ 3,500 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 2,500 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท
 • รางวัลชมเชย: 500 บาท (ระดับชั้นละ 2 รางวัล)

กติกาการนำเสนอผลงาน

 1. การแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์นั้นให้จัดทำเอง โดยมีพื้นที่สำหรับแสดงผลงาน
  ทั้งนี้นักเรียนสามารถเตรียมเสนอผลงาน โดยใช้บอร์ดแบบวางสำเร็จ ทำจากวัสดุ 3 แผ่น ประกอบด้วย
  แผ่นกลาง ขนาด 100 x 120 ซม. แผ่นข้าง 2 แผ่น ขนาด 100 x 60 ซม.
 2. รายละเอียดสำหรับการนำเสนอ
  1. ชื่อเรื่องประกอบด้วย
   • ชื่อโครงงาน
   • ชื่อผู้ทดลอง
   • ชื่อโรงเรียน
  2. เนื้อหา
   • ที่มาและความสำคัญของโครงงาน และสมมติฐาน
   • วัตถุประสงค์
   • วัสดุอุปกรณ์
   • วิธีการทดลอง
   • ผลการทดลอง
   • สรุปและอภิปรายผลการทดลอง
   • เอกสารอ้างอิง
 3. เจ้าของผลงานต้องอยู่ประจำที่เสนอผลงาน เพื่ออธิบายและตอบคำถามคณะกรรมการครบทีมในวันตรวจประเมินผลงาน

ผังโครงงานวิทย์ 61

ดาวน์โหลเอกสาร การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงงาน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สมัคร https://goo.gl/Ut64YT
ตรวจสอบรายชื่อ https://goo.gl/rbWkjn

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สมัคร https://goo.gl/1hxoi1
ตรวจสอบรายชื่อ https://goo.gl/KJQtq2