แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมละ 2 คน
โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีมต่อระดับชั้น
(รับจำกัด 30 ทีมต่อระดับชั้นเท่านั้น)

วันแข่งขัน
วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561
สอบคัดเลือก เวลา 09.00 – 10.00 น.
ณ ห้อง C3 106 และ C3 107 อาคารเรียนรวม 3 (C3)
(สอบคัดเลือกพร้อมกัน)
รอบชิงชนะเลิศ ณ เวทีกลาง
11.00 – 12.00 น. (รอบชิงชนะเลิศ ประถมปลาย)
13.00 – 15.30 น. (รอบชิงชนะเลิศ ม.ต้น)
15.30 – 16.30 น. (รอบชิงชนะเลิศ ม.ปลาย)

กติกาการแข่งขัน

 1. โรงเรียนมีสิทธิ์ส่งผู้เข้าแข่งขันได้โรงเรียนไม่เกิน 2 ทีม ทีมละ 2 คน/ระดับชั้น ซึ่งต้องเป็นนักเรียนตามระดับชั้นนั้นและยื่นใบสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 2. การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ
  1. รอบคัดเลือก แข่งขันด้วยข้อสอบแบบปรนัย โดยเขียนคำตอบให้ชัดเจนในกระดาษที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันเตรียมไว้ให้เท่านั้น ทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุด 5 ทีม/ระดับชั้น จะมีสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ในกรณีที่มีทีมคะแนนเท่ากันจะตัดสินจากเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบ
  2. รอบชิงชนะเลิศ จะใช้ข้อสอบแบบสุ่มตามระดับชั้นนั้นๆ จะมีคำถามปรากฏบนหน้าจอ ทีมที่กดกริ่งไฟได้ก่อนจะเป็นผู้ได้สิทธิ์ตอบคำถามในข้อนั้น หากทำการแข่งขันในข้อเดิม จะให้กดกริ่งไฟใหม่จากทีมที่เหลือ ผู้แข่งขันที่กดตอบอาจต้องให้เหตุผลของคำตอบในบางข้อที่มีคะแนนพิเศษ หากตอบได้ตามหลักการและเหตุผลจะได้คะแนนพิเศษเพิ่ม หากสิ้นสุดคำถามสุดท้ายและมีกรณีที่มีคะแนนรวมเท่ากันจะใช้คำถามพิเศษเพื่อหาผู้ชนะโดยให้เขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบพร้อมเหตุผลอธิบาย
 3. ลักษณะของคำถามจะครอบคลุมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามช่วงชั้น
 4. คะแนนของแต่ละคำถามขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายของคำถามนั้นๆ
 5. ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับคำตอบ ให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการฝ่ายออกข้อสอบและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ฯ เป็นที่สิ้นสุด
 6. ห้ามผู้เข้าแข่งขันนำอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดรวมทั้งเครื่องคำนวณใช้ในระหว่างแข่งขัน
 7. ตัวแทนของโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น ที่มี สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฯ ในกรณีที่พิจารณาว่าการตัดสินไม่มีความยุติธรรม โดยแจ้งที่คณะกรรมการฯ หรือที่โต๊ะรายงานตัวทันทีขณะพบปัญหา ซึ่งการพิจารณา ของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลในการแข่งขัน

 • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
  • ชนะเลิศ 1,500 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 1,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 800 บาท
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ชนะเลิศ 2,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 1,500 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ชนะเลิศ 3,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 2,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท

ดาวน์โหลดเอกสาร การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับประถมปลาย
สมัคร https://goo.gl/uj9sSp
ตรวจสอบรายชื่อ https://goo.gl/it4QyD

ระดับมัธยมต้น
สมัคร https://goo.gl/7Ymtuo
ตรวจสอบรายชื่อ https://goo.gl/Yh2w6g

ระดับมัธยมปลาย
สมัคร https://goo.gl/iQf1Tk
ตรวจสอบรายชื่อ https://goo.gl/f1B85N