ประกวดโตกอาหารเหนือเพื่อสุขภาพ

การประกวดประเภททีม ไม่เกิน 4 คน
(จำกัดสถานศึกษา หรือชุมชนละไม่เกิน 2 ทีม)
นักเรียน นักศึกษา กลุ่มแม่บ้าน หรือบุคคลทั่วไป
(กรณีผู้ประกวดเป็นนักเรียน นักศึกษา ไม่อนุญาตให้อาจารย์เป็นสมาชิกในทีม)
รับจำนวนจำกัด เพียง 15 ทีม เท่านั้น

รายละเอียดการแข่งขัน
วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561
จัดเตรียมโตก เวลา 08.30-11.00 น.
ณ โถงอาคารเรียนรวม 3 (ลาน C3)
ประกวด เวลา 11.00-12.00 น. ณ เวทีกลาง

กติกาการแข่งขัน

 • ผู้ประกวดเตรียมอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วมาด้วยตนเองจัดในขันโตก (อาหารพื้นเมืองเท่านั้น)
 • ชนิดของอาหารบังคับ ต้องมีอย่างน้อย 4 ประเภท
  1.แกงพื้นเมือง 2.น้ำพริกและเครื่องเคียง (ผัก) 3.อาหารปิ้งย่าง หรือทอด 4.อาหารที่ใช้เทคโนโลยีและ/หรือนวัตกรรม
 • จัดทำคำอธิบายคุณค่าทางโภชนาการของอาหารแต่ละชนิด พร้อมระบุจุดเด่นของโตกลงในเอกสารขนาด A4 และติดตั้งบริเวณโตก
 • ผู้แข่งขันต้องประเมินราคาของโตกที่จัด (ต้นทุนวัตถุดิบและค่าฝีมือ) ถึงแม้จะปลูกหรือผลิตได้เอง
 • ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมโตกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 50 เซนติเมตร และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ มาด้วยตนเอง และอาหารบังคับต้องจัดวางบนโตกเท่านั้น

เกณฑ์การตัดสิน (100 คะแนน)

 • คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร 40 คะแนน
 • รสชาติ และความอร่อย 20 คะแนน
 • ความสวยงาม ประณีตในการจัดโตก 20 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน
 • ต้นทุนที่ใช้ 10 คะแนน

รางวัลในการประกวด

 • ชนะเลิศ 3,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 2,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท

ดาวน์โหลดเอกสาร การประกวดโตกอาหารเหนือเพื่อสุขภาพ

สมัครเข้าร่วมการประกวดโตกอาหารเหนือเพื่อสุขภาพ

สมัคร https://goo.gl/r7tPGy
ตรวจสอบรายชื่อ https://goo.gl/9U2KhL