ประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

หัวข้อในการวาดภาพ
“150 ปี อนาคตวิทยาศาสตร์ไทย”

รายละเอียดการแข่งขัน
วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561
แข่งขัน เวลา 08.30 – 11.30 น.
ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 (S3) ชั้น 4
- ระดับประถมศึกษาตอนต้น ณ ห้อง S3 415
- ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ ห้อง S3 417
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้อง S3 419
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้อง S3 422

รับจำนวนจำกัด ระดับชั้นละ 20 คนเท่านั้น

ประกาศผลการตัดสิน เวลา 13.30 น. ณ เวทีกลาง
(ถ้าไม่อยู่รับรางวัล จะถือว่าสละสิทธิ์)

กติกาการแข่งขัน

 1. ระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
  • กระดาษขนาด 30x42 ซม. ซึ่งคณะกรรมการเตรียมไว้ให้พร้อมตราประทับ ใช้สีไม้ หรือสีเทียน เท่านั้น ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
  • กระดาษขนาด 38x56 ซม. ซึ่งคณะกรรมการเตรียมไว้ให้พร้อมตราประทับ ใช้สีประเภทใดประเภทหนึ่ง ที่ใช้น้ำเป็นตัวกลาง / ละลาย เช่น สีน้ำ สีโปสเตอร์ หรือสีอะคริลิก ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ
  • ให้ผู้แข่งขันวาดภาพในเชิงสร้างสรรค์ในลักษณะ 2 มิติเท่านั้น ไม่พิจารณาผลงาน 3 มิติ เช่น ปะติด หรือสื่อผสม
  • ผู้เข้าแข่งขันต้องวาดภาพ ณ สถานที่จัดเท่านั้น
  • การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นข้อยุติ ภาพที่ได้รับรางวัลจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง

เกณฑ์การตัดสิน

 • เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อและเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ 25 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ 25 คะแนน
 • เทคนิค วิธีการ 25 คะแนน
 • ความสมบูรณ์ในผลงาน 25 คะแนน

รางวัลในการประกวด

 1. ระดับประถมศึกษาตอนต้น
  • รางวัลดีเด่น 3 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท
 2. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
  • รางวัลดีเด่น 3 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ชนะเลิศ 3,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 2,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท
 4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ชนะเลิศ 3,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 2,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท

คณะกรรมการ การประกวดวาดภาพ

 1. ผศ.ศุภรัตน์ อินทนิเวศ ศิลปินขัวศิลปะ เชียงราย
 2. ผศ.ดร.โอม พัฒนโชติ สาขาวิชาศิลปกรรม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 3. รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 4. รศ.ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 5. ผศ.ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 6. ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดาวน์โหลดเอกสาร การประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษาตอนต้น
สมัคร https://goo.gl/a9defq
ตรวจสอบรายชื่อ https://goo.gl/dX6usk

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
สมัคร https://goo.gl/yH9Pj2
ตรวจสอบรายชื่อ https://goo.gl/of3wiE

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สมัคร https://goo.gl/o24Zin
ตรวจสอบรายชื่อ https://goo.gl/WcV1fu

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สมัคร https://goo.gl/wgH9rE
ตรวจสอบรายชื่อ https://goo.gl/7AWdrz