ผลการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ผลการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสันจำปา
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
  • ชมเชย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
  • ชมเชย โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
  • ชมเชย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
  • ชมเชย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม