ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

 • ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา, โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น
 • ชมเชย โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อยงราย

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทศบาล 6
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชมเชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม, โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
 • ชมเชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม, โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย