ผลการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการแข่งขันการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น

  • ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนรังษีวิทยา เชียงใหม่
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา เชียงใหม่
  • ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนรังษีวิทยา เชียงใหม่
  • ชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย