ผลการประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

ผลการแข่งขันการประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

 • รางวัลดีเด่น 3 รางวัล
  • เด็กหญิงณัฎฐ์ธิดา สุดา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
  • เด็กหญิงนิจวิภา แช่เติ้น โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น
  • เด็กหญิงบูยึ อุ่นแบ โรงเรียนสันทราย (ราษฎร์สามัคคี)

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

 • รางวัลดีเด่น 3 รางวัล
  • เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เลเฉอะ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น
  • เด็กหญิงธันยาพร เดชพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น
  • เด็กหญิงวีราชา สุขสมบูรณ์ โรงเรียนรังษีวิทยา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • รางวัลชนะเลิศ เด็กชายเอกพัชร พิมพ์เสนา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ1 เด็กชายธีรพงค์ สุขใส โรงเรียนดอนชัยวิทยา
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ2 เด็กหญิงณัฐนันท์ แสงอรุ่ณ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • รางวัลชนะเลิศ นายภูมินันท์ แก้วประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ1 นางสาวตุ้ย คำเงิน โรงเรียน บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ2 นางสาวรวมหทัย บุญสม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม