ผลการประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

ผลการประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม รองชนะเลิศอับดับ 2 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ขวัญใจมหาชน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

ผลการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ผลการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสันจำปา รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ชมเชย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ชมเชย โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ชมเชย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ชมเชย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา, โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ชมเชย โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อยงราย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทศบาล 6 รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา ชมเชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม, โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ชมเชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม, โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ผลการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการแข่งขันการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนรังษีวิทยา เชียงใหม่ รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา เชียงใหม่ ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนรังษีวิทยา เชียงใหม่ ชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ผลการประกวดโตกอาหารเหนือเพื่อสุขภาพ

ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

ผลการประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

ผลการแข่งขันการประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น รางวัลดีเด่น 3 รางวัล เด็กหญิงณัฎฐ์ธิดา สุดา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม เด็กหญิงนิจวิภา แช่เติ้น โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น เด็กหญิงบูยึ อุ่นแบ โรงเรียนสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รางวัลดีเด่น 3 รางวัล เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เลเฉอะ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น เด็กหญิงธันยาพร เดชพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เด็กหญิงวีราชา สุขสมบูรณ์ โรงเรียนรังษีวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ เด็กชายเอกพัชร พิมพ์เสนา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี รางวัลชนะเลิศอันดับ1 เด็กชายธีรพงค์ สุขใส โรงเรียนดอนชัยวิทยา รางวัลชนะเลิศอันดับ2 เด็กหญิงณัฐนันท์ แสงอรุ่ณ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ นายภูมินันท์ แก้วประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รางวัลชนะเลิศอันดับ1 นางสาวตุ้ย คำเงิน โรงเรียน […]